ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ Έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 23/09/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 20/8/2015

Δραστηριότητα:ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
Α.Φ.Μ.:800595750
Γ.Ε.ΜΗ.:131353207000
Περιφέρεια:Αττικής